خانه / مقاله های ایرانی

مقاله های ایرانی


icon
عنوان مقاله: مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟

نویسندگان: جعفر عبادی، محمود متوسلی، علی نیکونسبتی

کلیدواژه: دموکراسی – بازار – حقوق مالکیت – نهاد – نقاط حیاتی تاریخی

چکیده:

خط مابین

iconعنوان مقاله: مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟

نویسندگان: جعفر عبادی، محمود متوسلی، علی نیکونسبتی

کلیدواژه: دموکراسی – بازار – حقوق مالکیت – نهاد – نقاط حیاتی تاریخی

چکیده: