خانه / کتاب های ایرانی

کتاب های ایرانی

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

 

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۸۹

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

تجدید حیات اقتصاد نهادی

 

تجدید حیات اقتصاد نهادی

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۹۰

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

 

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۸۹

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

تجدید حیات اقتصاد نهادی

 

تجدید حیات اقتصاد نهادی

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۹۰

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

 

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۸۹

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

تجدید حیات اقتصاد نهادی

 

تجدید حیات اقتصاد نهادی

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۹۰

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

 

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۸۹

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

تجدید حیات اقتصاد نهادی

 

تجدید حیات اقتصاد نهادی

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۹۰

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

 

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۸۹

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

تجدید حیات اقتصاد نهادی

 

تجدید حیات اقتصاد نهادی

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۹۰

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

 

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۸۹

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

تجدید حیات اقتصاد نهادی

 

تجدید حیات اقتصاد نهادی

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۹۰

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

 

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۸۹

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

تجدید حیات اقتصاد نهادی

 

تجدید حیات اقتصاد نهادی

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۹۰

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

 

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۸۹

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین

تجدید حیات اقتصاد نهادی

 

تجدید حیات اقتصاد نهادی

نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب

سال نشر: ۱۳۹۰

انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی

خط مابین