خانه / تحلیل ها / رواج فعالیتهای نامولد، نتیجه ی بی توجهی به اصول اقتصاد است.

رواج فعالیتهای نامولد، نتیجه ی بی توجهی به اصول اقتصاد است.

 

عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی که با آقایان رنانی، راغفر، علی عرب مازار و طایی در چهارین نشست سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، سخنرانی کردند:

عباس شاکری ؛ رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود اضافه کرد که حسین عظیمی معلمی بزرگ بود و کلاسهای درس او در کنار وجه آموزشی، وجه تربیتی نیز داشت.او در اقتصاد، استاد بود و بر مباحث اقتصاد احاطه کامل داشتاو مفاهیم اقتصادی را خوب فرا گرفته بودو خوب تدریس میکرد؛ گرچه در دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری و در نهادهای برنامه ریزی و برنامه نویسی، مورد مهر قرار نگرفت.البته او در دستگاههای اجرایی، سیاستگذار و برنامه ریزی، از سوی افرادی که عمدتا عظیمی را می شناختند و به علم و آگاهی او معتقد بودند، مورد احترام بود اما از تفکرات او استفاده نشد.

طبیعی هم است؛ الان که میبینیم قاچاق، فعالیتهای نامولد، انحصارهای مالی و تجاری، خصوصی سازی که به انحصار تبدیل شد و … رواج یافته است و اگر با هر تولید کننده ای مواجه می شویم کلی دغدغه و محدودیت دارد، نتیجه همان رفتارها و سیاستهایی است که بدون توجه به اصول اقتصاد اجرایی شده است.گویی طوری ریل گذاری کردیم، حتی در برنامه ریزی، که اقتصاد باید به این سمت برود.به قول دوستان، مثلثی تشکیل شده از دولت رانتی و کوته نگر، دستگاههای منفعت طلب نامولد و تحلیل گران همراه.

امثال عظیمی بسیار نیستند اما همین تعداد هم آنگونه که شایسته بودند، در راهبری اقتصاد جان نگرفتند.

تحلیلهای اقتصادی به شناخت مفاهیم اقتصادی نیاز دارد و افراد باید به معنای واقعی کلمه اقتصاد خوانده باشند تا برای درهای اقتصادی، درمان موثر تجویز کنند.اگر مسئولان با علمی که نخوانده اند، مسائل را تفسیر میکنند و به نگرشهای نادرست، بیشتر بها می دهند، بحث دیگری است اما ماندگاری این وضعیت که عدم تعادلها به جای تضعیف، تقویت میشوند، بیکاری به جای روشنتر شدن، چشم اندازش مکدرتر میشود، نقدینگی قابل کنترل نیست و گویی یک روند افزایشی خودافزایی را به خود گرفته است.فعالیتهای نامولد، قاچاق و انحصارهای مالی و تجاری فراوان شده است.

وی در ادامه افزود:این اقتصاد با نرخ بهره ۲۶ و ۳۰ درصد میخواهد از رکود خارج شود.اگر جایگاه انحصارهای مالی در اقتصاد و نقش آنها را در این عدم تعادلهایی که ایجاد شده است، تحلیل کنید، میبینید که چقدر تحلیلهای صحیح و مبتنی بر مفاهیم اقتصادی و البته با لباس تاثیرات سیاسی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و تاریخی میتواند کارساز باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:نقش مرحوم عظیمی این بود که حداقل این مسیر و رویه ی فکری را ایجاد کرد و جلساتی که پس از درگذشت ایشان به صورت منظم برگزار میشود، نیز گواه بر همین است که طرز فکر ایشان و  تحلیل های مناسب و درست در جامعه قوت میگیرد.اگر تحلیل، آسیب شناسی، مشاوره و سیاستگذاری مبتنی بر مفاهیم پایه ی اقتصاد و دانشی که از تعامل قلمرو اقتصاد و دانشهای اقتصادی حاصل می شود، نباشد، راه به جایی نمیبرد و نمی توان کاری برای ما از پیش ببرد.