خانه / درسگفتارها / حلقه های مطالعاتی

حلقه های مطالعاتی

حلقه مطالعاتی نهادگرایی؛ ارائه فصل دوم کتاب «مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا»

%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7

در جدیدتری سری جلسات حلقه مطالعاتی نهادگرایی؛ کتاب «مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا» محور قرار گرفته است. در ادامه فایل های مربوط به این ارائه ها در دسترس مخاطبان محترم مدرسه اقتصاد نهادگرایی قرار گرفته است. چکیده فصل دوم: در این فصل الگوهای نظری ارائه شده است که برای مطالعه ساختارهای نهادی ...

ادامه نوشته »